DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ profesyonel sertifika programları METGEM - MEB mevcut yönergesi ve kurumun mevcut sınav yönergesine göre değerlendirilmektedir. Eğitimlerin sonunda yapılacak olan sınavın değerlendirilmesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır.

 • Examiners report: Sınavı yöneten program direktörlerinin sınav kağıtlarına verdiği not ve,
 • External Moderators: Sınav kurulunun her bir kağıdı ayrı ayrı incelemesi sonucunda verdiği not .

Bu iki notun ağırlıklı ortalaması katılımcı seviye tespitinde kullanılır. Sınavlar 3 saat olarak ESSAY tarzında yapılmaktadır. Sınavlarda toplam 8 soru sorulmakta, katılımcılardan bu 8 soru içinden seçeceği 5 soruya cevap vermeleri istenmektedir. Her biri soru toplam 20 puan değerindedir.

Sınavlar, eğitim dönemleri sonunda yapılmakta ve katılımcıların final sınavına katılamamaları durumunda bütünleme sınavları gerçekleştirilmektedir.

Not Sistemi:

 • A - 70/100% (DISTINCTION)
 • B - 60/69% (CREDIT)
 • C - 50/59% (PASS)
 • D - 40/49% (MARGINAL PASS)
 • F - 0/39% (FAIL)

MEB MESLEK ve TEKNİK KURSLARIN SINAVLARI

SINAVLAR

Bu kursların sınavı, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır. Millî eğitim müdürlüklerince; özel kurs sınavlarında görevlendirilecek inceleme elemanları sınavla ilgili seminere alınır. Ayrıca bu elemanların hangi kursta görevli olduğu kendisine yazılı olarak tebliğ edilir. Kurslara devam edilmesi esastır. Kurs süresinin %30 undan fazla devam etmeyen kursiyerler bitirme sınavına giremezler. O sınav hakları kaybolur. Devamsızlık sebebiyle sınava giremeyen kursiyerlerin bu sınavı takip eden dönem veya devre içinde, devam edemediği programlara rastlayan saatler için müdürlükçe telafi programı uygulanarak bu programdan sonra kalan diğer haklarını kullanmak üzere sınava girerler. Sınava girmeyen kursiyerler ile sınavda başarısız olan kursiyerler, başarısız oldukları sınavdan sonra yapılacak olan aralıksız iki sınava daha girerler. Aralıksız toplam üç sınava girerek başarısız olan kursiyerler ile bu sınavlara girmeyen kursiyerler, bir daha sınava alınmazlar. Bu durumda olanlara, kurum müdürlüğünce  Katılım Belgesi verilir.

A-SINAVLARLA İLGİLİ HUSUSLAR

 1. Sınavların yapılışı
  Kurum müdürlüğünce, sınava gireceklerin listesi, sınavdan 10 gün önce kursun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne verilir. Yapılacak sınavların tarihleri için gerekli onay alınır. Sınavlar kurum binasında yapılır. Sınavların mümkün olduğu ölçüde mesai saatleri içinde yapılması uygundur. Bunun mümkün olmaması ve kurum müdürünün de talebi üzerine Cumartesi ve Pazar günleri de yapılır.
   
 2. Sınav kurulları
  Kurum müdürü, sınav kurulu başkanı olup kurumda görevli 2 eğitmen veya uzman-usta öğretici olmak üzere 3 kişiden oluşur. Kursun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğünce, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya sınavı yapılan derse uygun branştaki orta öğretim kurumlarında görevli bir yönetici veya öğretmen millî eğitim müdürlüğü temsilcisi olarak görevlendirilir. Ayrıca, kursta gerekli incelemeyi yapmak üzere o kursta görevli olmayan bir öğretmen görevlendirilir. Devamlı olarak aynı eleman görevlendirilmez.
  Temsilciler ve inceleme elemanları, aynı günde sadece bir kurumdaki sınavda görevlendirilir. Sınavlarda bu beş elemandan başka görevlendirme yapılamaz.
   
 3. Kurulun Görevleri
  a) Kursta uygulanan programa göre sınavın ne şekilde yapılacağı (Klasik usül, en az dört seçenekli testler, uygulama şeklinde ... gibi) kurum müdürü ile millî eğitim müdürlüğünce belirlenerek kursiyerlere bildirilecektir.
  b) Sınav soru ve cevap anahtarları kurumca hazırlanır ve kurum müdürlüğünce sınavın başlama saatine kadar korunur. Sınav Kurulu sınavın güvenliğinden ve mevzuata uygun şekilde yapılmasından sorumludur. Millî eğitim müdürlüğü temsilcisi, sınavların sağlıklı yapılmasında, sonuçların değerlendirilip cetvellere geçilmesinde , sınav kurulu üyeleri ile birlikte görev yapar. Uygulama sınavlarında yapılacak işlemler, sorular ve cevap şekilleri de kurulca saptanır.
  c) Sorular eğitim programlarına uygun olarak hazırlanır.
  d) Kurul, sınavların sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. Sınavda her derslikte en az, o kurumda kadrolu veya ders ücretli olarak görev yapan eğitmen, uzman veya usta öğreticilerden biri gözcü olarak görevlendirilir. Kursta, gözcü olarak görevlendirilecek eleman bulunmaması halinde, millî eğitim müdürlüğünce okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılır.
  e) Sınav sonunda cevaplar kurulca değerlendirilir. Değerlendirme, kurum yönetmeliğinde veya programda belirtilen esaslara göre yapılır. Kurs müdürlüğünce, kursiyerlerin numara sırasına göre adı, soyadı ve her dersteki başarı durumunu belirten bir tutanak, liste veya cetvel düzenlenir, altı çizilerek kapatılır ve kurul üyelerince ad soyad yazılarak imzalanır. Bunun bir sureti millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. İkinci sureti kurs müdürlüğünde saklanır. Üçüncü sureti ise kurs binasında kursiyerlerin görebileceği bir yere asılır.
  f) Sınavla ilgili diğer evrak bir zarf içine konularak zarfın ağzı komisyon üyelerince imzalanarak kapatılıp iki takvim yılı süre ile saklanmak üzere kurs müdürlüğüne teslim edilir. Ancak sınav sonuç çizelgeleri kurum faaliyette bulunduğu sürece korunur.
   
 4. İnceleme elemanlarının görevleri
  a) Sınavdan bir gün önce millî eğitim müdürlüğünden almış olduğu liste ile birlikte sınavı yapılacak kuruma giderek gerekli incelemeyi yapar.
  b) Sınava girecek kursiyerlerin kayıt evrakını inceler. Kayıt evrakında noksanlık bulunan veya eğitim süresinin %30’undan fazla devamsızlık yaptığı saptanan kursiyerlerin adlarını millî eğitim müdürlüğüne bildirir. Bu kursiyerleri sınava almaz.
  c) Sınav günü de sınav kurulunda görevlidir.
   
 5. Gözcülerin Görevleri
  a) Sınav günü, sınav başlamasından bir saat önce görev yerinde hazır bulunur. Kurum müdürü tarafından kursiyerlerin numara, ad ve soyadlarını kontrol ederek salona alır. Her sıraya bir kişinin oturmasını sağlar veya sınavın yapılış şekline göre kursiyerleri yerleştirir. Kursiyerler, sınav salonuna girişlerinde numara, ad soyadlarının yazılı olduğu ve kurs müdürlüğünce hazırlanıp onaylanmış olan resimli sınava giriş belgelerini göstermek zorundadır.
  b) Sınav salonunda yerini alan kursiyerin, listeye göre yoklamasını yaparak, sınava girmeyen kursiyerlerin isimleri karşısına “Girmedi” diye yazar.
  c) Görevli bulundukları salondaki kursiyerlere, kurum müdürlüğünce onaylanmış sınav kağıtlarını veya optik okuyucu formlarını dağıtır. Salondaki kursiyerlerden alacağı cevap kağıdı veya formlarına göre bir isim listesi düzenler.
  d) Sınav süresince adayların kopya çekmemelerine, birbirlerinden faydalanmamalarına dikkat ederler. Sınav kurallarına uymaları gerektiğini bildirir.
  e) Cevap kağıtlarına herhangi bir işaret konan kursiyerin o dersten başarısız kabul edileceğini duyurur.
  f) Sınavın başlamasından önce kursiyerlerin sorularını cevaplandırır, ancak sınav başladıktan sonra soru sorulmasına izin vermez.
  g) Sınav sırasında yanlış anlamaya meydan vermemek ve kursiyerlerin soruları rahatlıkla cevaplandırmalarını sağlamak amacıyla herhangi bir kişinin başında durmaz; sigara, çay içmez, yüksek sesle konuşmaz, gazete, kitap ve dergi okumaz.
  h) Sınav bitiminde, kağıtların ad, soyad ve numara yazılı kısmını okumaya olanak vermeyecek şekilde, bir yapıştırıcı ile kapatır. Cevap formları optik okuyucu ile değerlendirilecek ise bu formların kırılıp bükülmemesi için gerekli önlemleri alır. Listeden kursiyerlerin ismini bularak kağıdını imza karşılığı alır.
  ı) Salonda iki kişi kalana kadar sınav kağıdını teslim eden kursiyerlerin salondan ayrılmasına izin verir, sınav salonunda tek kişi kalmaması için de son iki kursiyerin cevap kağıtlarını birlikte teslim alır.

B-KURS BİTİRME BELGESİ (SERTİFİKA)

Yazılı ve uygulama sınavları, cevap anahtarına ve puanlama baremine göre 100 puan üzerinden değerlendirilir ve aşağıdaki şekilde nota çevirir.

 • 0-49 puan Başarısız
 • 50-69 puan Orta
 • 70-84 puan İyi
 • 85-100 puan Pekiyi

Sınavlarda tam not 100 puandır. Yazılı ve uygulamalı olarak yapılan sınavlarda kursiyerin başarı notu, bu iki sınavın ortalamasıdır. Ancak yazılı veya uygulamalı olarak yapılan sınavlarda her ikisinde ayrı ayrı 50 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Sınavda başarılı olan kursiyerlere kurum müdürlüğünce hazırlanan Sertifika Belgesi düzenlenir. Bu belge kurum müdürü tarafından imzalanarak belge alacakların numara, adsoyadlarının yazılı olduğu liste ile birlikte millî eğitim müdürlüğüne gönderilerek onaylattırılır. Sertifika Belgeleri, kurum müdürlüğünce kursiyerlere teslim edilir.

C-ÜCRET

Mesai saatleri dışında (Cumartesi veya Pazar günleri) yapılacak sınavlarda görevlendirilen millî eğitim müdürlüğü temsilcisi ve inceleme elemanına kurumca aşağıda belirtilen şekilde ücret ödenir.

 1. Kursun doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından o bölgedeki bir Devlet bankasında söz konusu ücretler için hesap numarası açılır.
   
 2. Kurslar, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre 1. dereceden aylık alan İlköğretim Müfettişlerine ödenen yevmiyeyi emsal alarak; millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen;
  a) Temsilciler için iki yevmiye,
  b) İnceleme elemanı için, iki yevmiye,
  Kursta gözcü olacak eleman bulunmaması halinde millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek gözcüler için, birer yevmiye miktarında ücreti öderler. Bu ücretler dışında ayrıca herhangi bir ad altında ücret alınmaz.
  Sınavın başlamasından en az üç gün önce, kurum müdürlüğü, millî eğitim müdürlüğü ile görüşerek yasal kesintileri tespit eder. Bu kesintiler, kurumca düzenlenecek Muhtasar Beyanname ile ilgili vergi dairesine ödenir. Geri kalan net ücret banka hesap numarasına yatırılır. Yatırılan para makbuzunun bir sureti de aynı gün ilgili millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir.
   
 3. Özel Kurslarca yatırılan ücretler millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek mutemetlerce banka hesap numarasından çekilerek, mutemediye ve varsa diğer yasal kesintiler yapılarak, görevin bitmesinden sonra en geç 3 gün içinde ilgililere ödenir.

ReferanslarReferanslar